Приєднатися до ВРК

Дійсне Положення розроблено на підставі Статуту Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська рекламна коаліція" і затверджено Правлінням коаліції 13 грудня 2002 року.


1. Членами Всеукраїнської рекламної коаліції можуть бути юридичні та фізичні особи, які є:
- суб'єктами, що ведуть свою основну діяльність в галузі ЗМІ, виробництва та розповсюдження реклами, маркетингу або союзами, об'єднуючими подібні суб'єкти;
- замовниками реклами ( рекламодавці), які займають значне місце на ринку реклами або союзами, об'єднуючими таких рекламодавців;
- організаціями, метою яких є захист прав споживачів, розвиток підприємництва;
- громадянами, які користуються широкою популярністю і високим авторитетом завдяки своїй громадській або творчої діяльності у зазначених вище сферах.


2. Прийом у члени Коаліції здійснюється Правлінням Коаліції на своїх засіданнях простою більшістю голосів на підставі поданих заяв.


3. Всім колективним членам коаліції Правлінням Коаліції видається Свідоцтво встановленого зразка, що підтверджує членство в Коаліції.


4. Члени Коаліції можуть бути дійсними або асоційованими.

Дійсні члени Коаліції повинні володіти досвідом роботи в галузі виробництва та розповсюдження реклами не менше 2 -х років і мати необхідний штат кваліфікованих фахівців.


Кожен дійсний член Коаліції має право:
- одного голосу на загальних зборах Коаліції;
- на делегування своїх фахівців до експертних груп та рад;
- на зазначення свого найменування на фірмовому бланці Коаліції;
- на розміщення логотипу та інформації про свою компанію на офіційному сайті Всеукраїнської рекламної коаліції з посиланням на власні ресурси;
- на отримання інформаційно- консультаційних послуг, у тому числі юридичних;
- користування системою знижок для дійсних членів Коаліції;
- відвідання заходів Коаліції, використання депозитарію тощо.


Асоційовані члени Коаліції мають право:
- дорадчого голосу на загальних зборах Коаліції;
- на отримання інформаційних послуг, що не вимагають додаткового залучення трудових і часових ресурсів;
- на розміщення логотипу своєї компанії на офіційному сайті Коаліції;
- користування знижками, передбаченими для асоційованих членів Коаліції;
- відвідання заходів Коаліції, використання депозитарію.


5. Умовою членства в Коаліції є оплата членських внесків, розмір яких становить: 8 000 грн. на рік для дійсних колективних членів  і  2 000 грн. на рік для асоційованих колективних членів.
Вступний внесок в Коаліцію становить 2 000 грн. і виплачується одноразово незалежно від виду членства.
Членські внески вносяться один раз на рік не пізніше 10-го числа другого місяця оплачуваної року.
Допускається оплата членських внесків за менший термін і в інші терміни при узгодженні термінів та умов оплати.
У разі, якщо вступ до Коаліції здійснюється протягом календарного року, членські внески оплачуються, виходячи з таких умов: 2000 грн. на квартал - для дійсних членів; 500 грн. на квартал - для асоційованих членів.
Вступний внесок є при цьому незмінною величиною.

6. Члени Коаліції зобов'язані:
- сприяти досягненню цілей Коаліції;
- виконувати рішення статутних органів Коаліції та вимоги статуту;
- своєчасно сплачувати членські внески.


7. Член Коаліції може бути виключений з її складу за:
- систематичне невиконання статутних вимог або за діяльність, яка дискредитує цілі Коаліції;
- за несплату членських внесків протягом року;
- за власним бажанням.


8. Рішення про виключення з членів Коаліції здійснюється на засіданні Правління Коаліції простою більшістю голосів.